Wolf Vostell, Mythos Berlin, 1987


Video bei YouTube: youtube.com/watch?v=VBurPWY-QM0